kiwistrand

Advisering

Wie om advies vraagt gaat akkoord met hetgeen hierover in dit hoofdstuk wordt gesteld. .

 • De apotheker houdt zich aan de wettelijke eisen, die aan een apotheker worden gesteld.
 • Door om advies te vragen en dit ook te geven verklaren zowel de apotheker(s) /medewerker van Kiwi Farm in te stemmen met de bepalingen waaronder advies zal worden gegeven.
 • Degene die om advies vraagt heeft het recht tot inzage in zijn of haar eigen gegevens.
 • Kiwi Farm maakt gebruik van standaard bescherming van haar e mail systeem. Mocht desondanks toch mailverkeer openbaar worden vanuit Kiwi Farm dan is Kiwi Farm niet aansprakelijk voor evt. ongewenste gevolgen, tenzij Kiwi Farm onverantwoordelijk te werk Is gegaan bij het werken met het e mail systeem van Kiwi Farm.
 • De apotheker zal informatie verstrekken betreffende zijn advies aan de hulpvrager. De apotheker geeft zijn raad naar beste weten en kunnen. Dit is geen geneeskundig advies. De hulpvrager verplicht zich bij het stellen van vragen alle relevante informatie aan de apotheker te verstrekken, zoals het gebruik van geneesmiddelen of hem/haar bekende overgevoeligheden/
 • De apothekers en medewerkers van Kiwi farm houden de door de hulpvrager verstrekte gegevens geheim.
 • De apotheker zal de hulpvrager doorverwijzen naar een arts of therapeut, indien het advies niet geëigend en/of toereikend is.
 • De apothekers van Kiwi Farm hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten
 • Indien de hulpvrager meer advies niet langer op prijs stelt of nodig vindt, kan hij hiervan verder afzien.
 • Als de apotheker geen zinvolle advisering meer kan of wil bieden zal hij indien gewenst adviezen door een andere hulpverlener aanbevelen en indien mogelijk wijzen op artsen en therapeuten.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de hulpvrager zich wenden tot de beroepsorganisatie van de apotheker en/of tot het onafhankelijke klachtenbureau.
 • De apotheker heeft qua product en/of advies een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De hulpvrager zal in ieder geval bestaande aandoeningen, veranderende medicatie en erfelijke afwijkingen aan de adviserend apotheker melden.
 • De apotheker zal alleen kinderen onder de 12 jaar van advies voorzien in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is de aanwezigheid van een begeleider niet noodzakelijk. De apotheker moet mogen rekenen op aanvullende informatie door een ouder of begeleider van het kind ; hetzelfde geldt voor begeleider(s) van niet meer geheel toerekeningsvatbare ouderen.